Koehler Instrument K23702 / K23792 (KV4000) Viscosity Bath